Ochrana proti výbuchu

Společnost steute vyvíjí a vyrábí spínací zařízení a senzory s ochranou proti výbuchu již desítky let a je vaším kontaktním partnerem pro ochranu proti výbuchu. 

Vysoké nebezpečí výbuchu v průmyslu

Ochrana proti výbuchu je důležitou otázkou v mnoha oblastech konstrukce strojů a zařízení - nejen v chemickém a petrochemickém průmyslu a v hornictví, ale např. také v potravinářství, farmaceutickém průmyslu a dokonce i při zpracování lehkých kovů. Zdroje zápalu existují v nejrůznějších formách v závislosti na aplikaci a místě použití. Aby se zabránilo výbuchům a zajistila se ochrana osob a strojů, platí po celém světě různé ochranné předpisy, jako jsou směrnice ATEX a normy IECEx.

Společnost steute jako expert

Od společnosti steute se dozvíte vše, co potřebujete vědět o zónách ohrožených výbuchem, teplotních třídách, typech ochrany proti vznícení, ochraně proti výbuchu, zdrojích zápalu a možném použití spínacích zařízení a senzorů s ochranou proti výbuchu, jakož i o jejich dokumentaci a certifikaci. Díky odbornému know-how, realizaci mnoha projektů podle specifikací zákazníka a také vývoji a optimalizaci produktů s ochranou proti výbuchu se z nás stal skutečný specialista, pokud jde o ochranu proti výbuchu.

V závislosti na provedení je naše rozmanité produktové portfolio certifikováno podle evropských a mezinárodních norem a předpisů (ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, JPEx, CCC, UKEx) pro zóny ohrožené výbuchem 1, 2, 21 a 22 a je ideální pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Co je to výbuch?

Aby došlo k výbuchu, musí se sejít tři faktory: kyslík, hořlavá látka a zdroj zápalu. Tyto podmínky jsou splněny v mnoha odvětvích. Hořlavé plyny, výpary nebo prach se vyskytují v chemickém průmyslu i v rafinériích, v dřevozpracujícím průmyslu, potravinářském průmyslu, při výrobě stavebních hmot, v nádržích, plnících a nakládacích zařízeních a ve skladech s prašným materiálem. Možným zdrojem zápalu by mohla být například jiskra ze spínacího zařízení. Výbuch ale může vyvolat i tření, elektrostatický náboj nebo mechanické otřesy.

Zdroje zápalu

Základní norma EN 1127-1 poskytuje přesnou klasifikaci četných zdrojů zápalu. Ta rozlišuje následující zdroje:

 • Horké povrchy
 • Plameny, horké plyny a drobné částice
 • Mechanicky vyvolané procesy nárazu, tření a otěru
 • Elektrická zařízení a komponenty
 • Elektrické vyrovnávací proudy, katodická protikorozní ochrana
 • Statickou elektřinu
 • Úder blesku
 • Elektromagnetické vlny v rozsahu frekvencí 104 Hz až 3 × 1011 Hz (vysoká frekvence)
 • Elektromagnetické vlny v rozsahu frekvencí 3 × 1011 Hz až 3 × 1015 Hz
 • Ionizující radiaci
 • Ultrazvukové vlny
 • Adiabatickou kompresi a rázové vlny
 • Exotermické reakce, včetně samovznícení prachu

Hořlavé materiály

Hořlavé materiály jsou výbušné, pokud jsou zpracovávány jako prášek nebo prach a mají tak dostatečně velký povrch, aby se mohly smíchat s kyslíkem ze vzduchu. To může být zřejmé v případě dřevěného a uhelného prachu, ale vztahuje se to i na všechny ostatní látky organického původu. I některé kovy jsou snadno vznětlivé, pokud jsou jemně mleté a přítomny ve správné koncentraci. K menším výbuchům prachu, tzv. deflagraci, dochází téměř každý den. Obvykle způsobují drobné hmotné škody. Na druhou stranu řetězová reakce v důsledku zvíření prachu při prvním výbuchu, kdy se prach následně vznítí, může mít ničivé účinky.

Kyslík

Fyzikální základy výbuchů jsou dobře prozkoumány – už jen proto, že základní princip pohonu, spalovací motor, je založen na sekvenci řízených výbuchů. Každý, kdo si sám seřizoval karburátor v autě, zná princip: Pokud je směs příliš chudá nebo příliš bohatá, motor nepoběží hladce. Totéž platí pro výbuch. Vždy existuje optimální poměr vzdušného kyslíku a hořlavého materiálu, který lze stanovit pomocí stechiometrie. Pokud je v poměru k přítomnému kyslíku přítomno méně nebo více hořlavého materiálu, bude účinek exploze menší. Existují také meze výbušnosti, tj. nad určitý poměr k výbuchu vůbec nedochází. Toto je důležitý parametr pro primární ochranu proti výbuchu: Pokud se podaří trvale setrvat pod mezí výbušnosti, např. pravidelnou výměnou vzduchu ventilačními systémy, lze výbuch vyloučit.

Oblasti ohrožené výbuchem

Oblasti ohrožené výbuchem jsou rozděleny do zón podle IEC 60079-10-1 (výbušné plynné atmosféry) a IEC 60079-10-2 (výbušné prachové atmosféry), přičemž pro klasifikaci je rozhodující četnost a doba výskytu výbušné atmosféry. Rozlišujeme:

 1. výbušnou plynnou atmosféru (směs vzduchu a plynu nebo par za atmosférických podmínek, ve které se po zapálení šíří hoření v celé nespotřebované směsi)
 2. a výbušnou prachovou atmosféru.

Typy ochrany proti zápalu

Tlakově odolné zapouzdření

Tlakově odolné zapouzdření je jedním z několika typů ochrany proti zápalu popsaných v řadě norem IEC 60079-1. Pokud například uvnitř spínacího zařízení vznikne jiskra nebo elektrický oblouk, který vede k výbuchu, tak je třeba zajistit, aby se tento výbuch nepřenesl do atmosféry mimo pouzdro. Pouzdro pak musí odolat tlaku vnitřního výbuchu.

Zalité zapouzdření

V souladu s IEC 60079-18 je zalité zapouzdření dalším typem ochrany proti zápalu, který se primárně používá u bezkontaktních spínacích zařízení. Zde jsou součásti, které by mohly zapálit výbušnou atmosféru spínacími jiskrami, uzavřeny v zalévací hmotě.

Jazýčkový kontakt je zalit do plastové trubky, která je vložena do mosazného pouzdra a poté znovu zalita. Zalévací hmota je chemicky resistentní, odolná proti proražení a je přerušena pouze zavedením elektrického vedení. Tím je zajištěno, že případné jiskry nebo nadměrné zahřívání nemohou uniknout ven, tj. do zápalné atmosféry.

Řešení pro ochranu proti výbuchu

Naše produkty s ochrannou proti výbuchu, jako jsou bezpečnostní zámky s ochrannou proti výbuchu, polohové spínače s ochrannou proti výbuchu a bezpečnostní senzory s ochrannou proti výbuchu, zajišťují mimo jiné spolehlivou ochranu průmyslových strojů a zařízení. To zaručuje jak ochranu osob, tak i bezpečnost procesu v oblastech ohrožených výbuchem. V našem produktovém portfoliu naleznete také bezdrátová řešení s ochrannou proti výbuchu.

Robustní produkty společnosti steute splňují nejvyšší standardy kvality, třídu ochrany IP6X i evropské směrnice, mezinárodně platné normy a předpisy specifické pro jednotlivé země (ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, JPEx, CCC, UKEx) a některé zaručují ochranu proti výbuchu až do zón 0 nebo 20. Na přání mohou být naše produkty a řešení přizpůsobena a schválena pro širokou škálu zemí.

Rázová zkouška pro spínací zařízení a senzory s ochrannou proti výbuchu

Aby bylo možné garantovat funkčnost a kvalitu produktů i po letech, jsou spínací zařízení společnosti steute mimo jiné po dobu čtyř týdnů uloženy v klimatické komoře, ve které uměle zestárnou o cca 10 let. Kromě toho je mechanická pevnost všech produktů používaných v zónách ohrožených výbuchem 1 a 2 (výbušné plynné atmosféry) nebo 21 a 22 (výbušné prachové atmosféry) kontrolována rázovou zkouškou. Přitom se používá zkušební závaží z kalené oceli, které padá na výrobek z definované výšky se silou 7 J.

Mezinárodní schválení

V souladu s příslušnými směrnicemi a normami nabízí společnost steute následující schválení produktů:

 • ATEX (Evropa)
 • IECEx (mezinárodní)
 • JAPANEx (Japonsko)
 • Ex CCC (Čína)
 • cCSAus (USA, Kanada)
 • INMETRO (Brazílie)
 • KCS (Korea)
 • UKEx (UK)

Není zahrnuto vámi požadované schválení? Pak nás prosím kontaktujte. Na přání se můžeme postarat o certifikaci a schválení produktu pro velký výběr dalších zemí.  Všechny certifikáty pro spínací zařízení a senzory společnosti steute naleznete na stránce příslušného produktu.

Produkty pro ochranu proti výbuchu

Ke stáhnutí

němec

PDF340 stránky22 MB11.03.2018

stáhnout

angličtina

PDF340 stránky22 MB11.03.2018

stáhnout

čínština

PDF340 stránky19 MB11.07.2019

stáhnout